Cennik

USŁUGI PSYCHOLOGICZNECENA / CZAS TRWANIA WIZYTY
Konsultacja psychologiczna140 zł / 50 minut
Terapia indywidualna (młodzież i dorośli)140 zł / 50 minut
Terapia pary140 zł / 50 minut
Terapia rodzinna180 zł / 90 minut
Mediacja (pierwsze spotkanie)200 zł / 90 minut
Mediacja (kolejne spotkanie)180 zł / 90 minut
Wizyta domowa250 zł / 90 minut
Konsultacja przez skype/telefon140 zł / 50 minut
Opinia psychologiczna*100 zł
Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole**250zł / 90 minut
INNE USŁUGI CENA / CZAS TRWANIA WIZYTY
Konsultacja logopedyczna 140 zł / 50 minut
Diagnoza logopedyczna 300 zł / 3 spotkania po konsultacji wstępnej
Terapia logopedyczna 100 zł / 45 minut
Konsultacja dietetyczna i pisemne zalecenia 180 / 50 minut

* Opinia psychologiczna wydawana jest na zakończenie procesu diagnostycznego, który obejmuje spotkanie konsultacyjne z rodzicami, minimum dwa spotkania z dzieckiem oraz spotkanie podsumowujące z rodzicami. O potrzebie wydania opinii decydują wspólnie rodzice i psycholog na początku procesu diagnostycznego. Odbycie w/w ilości spotkań jest warunkiem koniecznym dla wystawienia rzetelnej opinii. W opinii zawarte są wnioski z obserwacji, prowadzonych prób diagnostycznych, zalecenia do pracy w domu i przedszkolu/szkole. W uzasadnionych sytuacjach proces diagnostyczny może być wzbogacony o obserwację dziecka w przedszkolu/szkole i rozmowę z nauczycielami. Każdorazowo decyzję o takiej obserwacji podejmuje psycholog wraz z rodzicami. Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców. Czas oczekiwania na opinię to 2-3 tygodnie. W Bliskim Miejscu opinie dotyczące funkcjonowania dzieci przedszkolnych wydaje Anita Janeczek-Romanowska.

W Bliskim Miejscu nie wydajemy opinii w sprawach okołorozwodowych.

** Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole trwa 90 minut i odbywa się na bazie wspólnych ustaleń rodziców i psychologa. Celem obserwacji jest rozpoznanie przyczyn opisywanych przez rodziców/nauczycieli trudności oraz podjęcie decyzji dotyczących dalszych oddziaływań diagnostycznych/terapeutycznych. Obserwacja możliwa jest wyłącznie po spotkaniu konsultacyjnym z psychologiem. Po stronie psychologa jest wówczas wyznaczenie terminu obserwacji i poinformowanie o nim rodziców. Po stronie rodziców jest uzyskanie zgody placówki, nauczycieli i przekazanie tej informacji psychologowi z Bliskiego Miejsca. Po obserwacji rodzice zapraszani są na kolejną konsultację z psychologiem w Bliskim Miejscu w celu podsumowania i podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego dalszego działania. W Bliskim Miejscu obserwacje w placówkach prowadzą: przedszkola – Anita Janeczek-Romanowska, Ula Malko, szkoły: Joanna Banach – Witkowska, Małgorzata Stańczyk.