Regulamin szkolenia „Depresja u dzieci do 10 roku życia”

 

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Szkolenia dla specjalistów  „Depresja u dzieci do 10 roku życia”.
 2. Szkolenie dla specjalistów „Depresja u dzieci do 10 roku życia” zwane w dalszej części regulaminu Szkoleniem to 11 godzin dydaktycznych:
 • 3h dydaktyczne wykładu do odsłuchania;
 • 2 spotkania online trwające po 4h dydaktyczne, które odbędą się 26 października i 2 listopada w godzinach 17:30- 20:45 (z 15 minutową przerwą w trakcie).
 1. Organizatorem Wydarzenia jest:

Bliskie Miejsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klonowa 12/9 00-591, NIP 7011006487 KRS 0000870760

zwana dalej Organizatorem.

Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej oraz pod adresem e-mail kontakt@bliskiemiejsce.pl

 1. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na kurs poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia.

Uczestnikami Wydarzenia mogą być: 

 • psycholodzy i specjaliści pracujący z dziećmi w wieku 0-10 lat i ich rodzicami;
 • specjaliści, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie depresji dzieci.

Zasady uczestnictwa

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://bliskiemiejsce.pl/nachodzace-wydarzenia-dla-specjalistow/ zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się pod adresem https://forms.gle/Bv4tbxiMRR4Jck7b7, zaakceptowały regulamin i opłaciły swój udział. 
 3. Opłacenie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:
 • od 18 października do 18 grudnia dostęp do platformy na której będzie możliwość odsłuchania 2 nagranych wykładów trwających w sumie 3h dydaktyczne; link przekierowujący na platformę zostanie rozesłany uczestnikom mailem na podany adres; 
 • uczestnictwo w 2 spotkaniach online w terminach: 26 października i 2 listopada w godzinach 17:30- 20:45 (z 15 minutową przerwą w trakcie)., każde spotkanie online będzie trwało 4h dydaktyczne plus 15 minut przerwy. 
 1. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia: http://bliskiemiejsce.pl/nachodzace-wydarzenia-dla-specjalistow/
 2. Organizator jest upoważniony do wystawienia paragonu lub faktury bez podpisu odbiorcy.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://forms.gle/Bv4tbxiMRR4Jck7b7 .Koszt uczestnictwa wynosi 450 zł/os.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Wydarzenie.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika oraz zaakceptowaniu Regulaminu Organizator wysyła do Uczestnika informację drogą elektroniczną z danymi do przelewu.
 6. Uczestnik od momentu otrzymania maila z danymi do przelewu, ma 72 godziny na wniesienie opłaty. Brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. 
 7. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu do dn. 30.09.2021r. Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty za Wydarzenie. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu od dn. 1.10.2021r. zwrot możliwy będzie wówczas, gdy Uczestnik znajdzie kogoś na swoje miejsce.
 9. Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do komputera oraz internetu.

Inne kwestie

 1. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Wydarzenie. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 3. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres email: kontakt@bliskiemiejsce.pl
 4. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje zgłoszone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2021r. 
 7. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.