Regulamin wydarzenia “Moc myśli i mądrość ciała…”

Regulamin wydarzenia “Moc myśli i mądrość ciała- warsztaty o łatwo dostępnych narzędziach dbania o swoją równowagę”- 21 maja 2022

REGULAMIN WYDARZENIA

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z wydarzenia: Moc myśli i mądrość ciała- warsztaty o łatwo dostępnych narzędziach dbania o swoją równowagę, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem
2. Wydarzenie odbędzie się 21 maja w godzinach 10-15, z uwzględnieniem dwóch 15- minutowych przerwy.
Spotkanie odbędzie się w sali warsztatowej w lokalu pod adresem: Warszawa, ul.Chocimska 12/4
3. Koszt udziału to 300 zł za osobę. Cena obejmuje udział w wydarzeniu, poczęstunek i napoje (kawa, herbata, woda).
4. Organizatorem Wydarzenia jest:
Bliskie Miejsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klonowa 12/9 00-591, NIP 7011006487 KRS 0000870760
zwana dalej Organizatorem.
Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej oraz pod adresem e-mail kontakt@bliskiemiejsce.pl
5. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia.

II. Zasady uczestnictwa

1. Opis Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Tu trzeba wrzucić link Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się pod adresem https://forms.gle/MoHj6GU6HBEhswTH8, zaakceptowały regulamin i opłaciły swój udział.
3. Opłacenie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia: Tu trzeba wrzucić link
7. Organizator jest upoważniony do wystawienia paragonu lub faktury bez podpisu odbiorcy.
8. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://forms.gle/MoHj6GU6HBEhswTH8. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł/os.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Wydarzenie.
10. Po dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika oraz zaakceptowaniu Regulaminu Organizator wysyła do Uczestnika informację drogą elektroniczną z danymi do przelewu.
11. Uczestnik od momentu otrzymania maila z danymi do przelewu, ma 24 godziny na wniesienie opłaty. Brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu do dn. 06.05.2021r. Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty za Wydarzenie. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu od dn. 7.05.2021r. zwrot możliwy będzie wówczas, gdy Uczestnik znajdzie kogoś na swoje miejsce.

III. Inne kwestie
1. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Wydarzenie. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
3. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres email: kontakt@bliskiemiejsce.pl
4. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje zgłoszone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2022r.
7. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.